Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Tim_2.JPG

Canolbwyntio ar ateb y cwestynau nos Fercher y 27ain o Orffennaf / Concentrating on answering the questions on Wednesday evening the 27th July


CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR

AR NOS FERCHER 14eg O FAWRTH 2018 AM 7-30 yh,

YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES.

THE COMMUNITY COUNCIL’S NEXT MEETING

WILL BE HELD ON WEDNESDAY 14TH OF MARCH 2018 AT 7-30 pm

AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD,
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND.

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Rhif Ffon 01745870744, e-bost, Click to email

WELSH TO ENGLISH TRANSLATION SERVICE WILL BE AVAILABLE.

Clwb Coffi / Coffee Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau, Groes
Bylchau Parish Memorial Hall, Groes

Dydd Mercher, cyntaf y mis
1st Wednesday of the month
10.00-12.00yb / am

Mynediad / Entry £1.00

Dewwch i gymdeithasu mewn awyrgylch cyfeillgar
Come and socialize in a friendly atmosphere

LLEW COCH LLANSANNAN RED LION

Nos Fercher 28ain o Chwefror 2018 am 8.00yh
Wednesday 28th February 2018 at 8.00pm

Raffl / Raffle

Y tim buddugol i ddewis yr achos da
The winning team to chose the good cause

£5.00 yr un yn cynnwys strip o docynnau raffl a lluniaeth
£5.00 per person, including a strip of raffle tickets and refreshments.

Dewch i’n cefnogi ni / Come and support us

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 2143 views since start of 2018

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 16 click throughs, 59503 views since start of 2018