Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

/image/upload/eifion/Atal_llifogydd_Cymraeg_3.jpg

CRONFA GYMUNEDOL Y LOTERI GENEDLAETHOL -
‘ARIAN I BAWB’ Y LOTERI GENEDLAETHOL CYMRU
“Gall arian y Loteri Genedlaethol eich helpu i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned”
Mae nifer o grantiau ar gael gan y Loteri Genedlaethol, a’r un mwyaf cyfarwydd yw Cronfa Gymunedol ‘Arian i Bawb’. Mae mudiad Merched y Wawr yn genedlaethol yn awyddus i ganghennau lleol fanteisio ar y grantiau hynny, er lles eu cymunedau.
Teimlad aelodau cangen Llansannan o Ferched y Wawr ydy y buasai pentref ac ardal Llansannan yn gallu elwa o dderbyn grant tuag at un prosiect neilltuol. Eisoes, mae ychydig o syniadau wedi cael eu gwyntyllu (heb fod mewn unrhyw drefn) :
1. uwchraddio’r offer cyfrifiadurol sydd yn yr Ystafell Werdd yn y Ganolfan;
2. cael ychwaneg o offer yng nghae chwarae Maes Aled;
3. gwella’r offer sydd yn y cae chwarae ar Ffordd Gogor;
4. creu gardd wyllt ar ddarn o dir na chaiff ei ddefnyddio.
Mae Cronfa’r Loteri yn edrych yn ffafriol ar syniadau fel rhain, y gall y gymuned oll elwa ohonynt.
Bydd angen inni brofi ein bod wedi ymgynghori â’r gymuned, a rhoi cyfle agored i bawb gynnig syniadau sy’n dymuno gwneud. Hoffem glywed felly am eich syniadau a’ch sylwadau chi. Ac ar bob cyfri, tynnwch sylw eraill at yr ymgynghoriad, er mwyn inni allu “rhoi clust i bawb yn ein cymuned”. Gellir mewnlwytho copi o’r ffurflen hefyd o wefan y Cyngor Cymuned: website link.
Os gwelwch yn dda, ewch â’r holiadur hwn mewn amlen i’r Ysgol neu’r Siop bentref erbyn Chwefror 11eg 2022, neu ei e-bostio fel atodiad at Click to email erbyn hynny.

Fy syniad(au) i:
Anfonwch yn ddi-enw os gwelwch yn dda
DIOLCH ICHI AM EICH CYFRANIAD

THE NATIONAL LOTTERY COMMUNITY FUND -
NATIONAL LOTTERY AWARDS FOR ALL WALES
“National Lottery funding can help you make a difference in your community” Community
Numerous grants are available from the National Lottery, the most familiar being the ‘Awards for All’ Community Fund. The ‘Merched y Wawr’ organisation is eager to see their local branches taking advantage of some of these grants, for the benefit of their local communities.
The Llansannan Merched y Wawr branch members feel that Llansannan village and the surrounding area could benefit by receiving a grant towards a specific project. Some ideas have already been suggested (not in any order):
1. upgrading the computers in the Green Room in Canolfan Bro Aled;
2. more play equipment in the playing field in Maes Aled;
3. improving the equipment in the playing field on Ffordd Gogor;
4. creating a wild-flower meadow on a piece of unused land.
The Lottery Fund looks favourably on ideas such as these, that benefit the community as a whole.
We must prove that we have consulted the community and have openly given all who wish to do so a chance to suggest ideas. We would therefore like to have your ideas and comments. And please feel free to draw this consultation to the attention of others so that “everyone in the community has a voice”. A copy of the form can also be downloaded from the Community Council website: website link.
Please take this questionnaire in an envelope to the village School or Shop by Friday, February 11th 2022, or e-mail it as an attachment to Click to email by that date.

My idea(s):
Please send without giving your name
THANK YOU FOR YOUR CONTRIBUTION


Hysbysiad o ddyddiad penodiEd ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
Cyngor Cymuned LLANSANNAN
Diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth 2020

1. Dyddiad cyhoeddi: 01af MEDI 2020

2. Bob blwyddyn, caiff y cyfrifon blynyddol eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson â diddordeb y cyfle i archwilio a gwneud copïau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati sy'n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar Ôl rhoi rhybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020, bydd y dogfennau hyn ar gael ar hysbysiad rhesymol wrth wneud cais i:
Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych. LL16 5DA Mob 07876266339

rhwng yr oriau o 2.00 yp hyd at 6.00 yp o ddydd Llun i ddydd Gwener
yn dechrau ar 1st Medi 2020
ac yn diweddu ar yr 28ain o Fedi 2020

3. O 29th Medi 2020 hyd nes y bydd yr archwiliad wedi'i gwblhau, mae gan etholwyr llywodraeth leol a'u cynrychiolwyr hefyd:
• yr hawl i gwestiynu'r Archwilydd Cyffredinol am y cyfrifon. Gellir cysylltu â'r Archwilydd Cyffredinol drwy [BDO]; a chael
• yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwneud gwrthwynebiadau i'r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Yn gyntaf, rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i'r Archwilydd Cyffredinol drwy [BDO/Grant Thornton]. Rhaid rhoi copi o'r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i'r Cyngor.
• [Gellir cysylltu â BDO yn: BDO LLP, Arcadia House, Rhodfa'r mÔr, pentref cefnforol, Southampton, Rheol Sefydlog 14 3TL]
• [Gellir cysylltu â Grant Thornton yn: Grant Thornton, 3 Sgwâr Callaghan, Caerdydd, CF10 5BT]
4. Mae'r archwiliad yn cael ei gynnal dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 a chod ymarfer archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Wales) Act 2004
LLANSANNAN Community Council
Financial year ended 31 March 2020

1. Date of announcement 01 September 2020]

2. Each year the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales. Prior to this date, any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc. relating to them for 20 working days on reasonable notice. For the year ended 31 March 2020, these documents will be available on reasonable notice on application to:
Emrys Williams, Groesffordd, Henllan,Denbigh LL16 5DA mob 07876266339
e-mail > Click to email

• between the hours of 2.00pm and 6.00pm on Monday to Friday
commencing on 1st September 2020
and ending on 28th September 2020

3. From 29th September 2020 until the audit has been completed, Local Government Electors and their representatives also have:
• the right to question the Auditor General about the accounts. The Auditor General can be contacted via [BDO] and
• the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them. Written notice of an objection must first be given to the Auditor General via [BDO ]. A copy of the written notice must also be given to the council.
• [BDO can be contacted at: BDO LLP, Arcadia House, Maritime Walk, Ocean Village, Southampton, SO14 3TL]
• [Grant Thornton can be contacted at: Grant Thornton, 3 Callaghan Square, Cardiff, CF10 5BT]

4. The audit is being conducted under the provisions of the Public Audit (Wales) Act 2004, the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 and the Auditor General for Wales’ Code of Audit Practice.

/image/upload/eifion/_AtalLlifogydd_Saesneg_3.jpg

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 537 views since start of 2023

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 59 click throughs, 12796 views since start of 2023