Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2023

/image/upload/eifion/Meithrin.jpg

Unawd Derbyn ac Iau

EISTEDDFOD BRO ALED RHAGLEN 2023

Dydd Sadwrn, Mehefin 24ain 2023

yng Nghanolfan Addysg Bro Aled, Llansannan

Y cyfarfodydd i ddechrau

am 12:00 y prynhawn a 6:00 yr hwyr

LLYWYDD
Carwyn Meurig Williams

BEIRNIAID

Cerdd, Cerdd Dant ac Offerynnol: Nia Morgan
Llefaru, Esyllt Tudur
Llên a Barddoniaeth: Rhys Dafis
Arlunio: Elliw Williams
CYFEILYDDION

Prynhawn: Ruth Ll. Owen
Hwyr:Glian Llwyd Jones (Click to email)


PRIS MYNEDIAD

Prynhawn: Oedolion £5.00 Plant 50c

Hwyr: £5.00 Tocyn Dydd £8.00

Arweinyddion
Miss Einir Jones
Mrs Bethan Clement Davies

Swyddogion y Pwyllgor
Cadeirydd: Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst, Llansannan
Trysorydd: Mrs Jane Jones, Tegfan, Llansannan
Ysgrifennydd: Mrs Sioned Hedd Jones, Bryn Pwyth, Llansannan 01745 870152 neu 07789 262355
Click to email

Prif Stiward: Mrs Rhoswen Williams, Rhosggarnedd llansannan

Blodau i’r Llwyfan
Cyngor Cymuned Llansannan

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod. Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:

• Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen
• Cyngor Cymuned Llansannan
• Ymddiriedolaeth H Glyn Owen
• Cronfa’r Degwm
Cronfa Covid 19 Cronfan Fferm Wynt Clocaenog
• Busnesau Lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod.

/image/upload/eifion/120.jpg

Ennillydd Tlws Ruth Aled-Lea o Bwllheli

HYSBYSEBION YN Y RHAGLEN 2022

Te yn y Grug
Coronation Buildings
Lon Gefn
Dinbych
LL16 3TE
01745 816576
E-bost: Click to email

Aberffraw Biscuit Co
Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o fisgedi Aberffraw (Teisen Berffro)-teisen frau Gymreig wedi ei gwneud mewn ffurf cragen Aberffro a dywedir mai hon yw’r fisged fwyaf hanesyddol ym Mhydain
Cyflenwn i adwerthwyr, darparwyr bwydydd ac yn uniongyrchol i’r cyhoedd
Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan website link

Siop y Llan Llansannan
Mae Iona, Jennifer a Helen yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2022
01745 870 615
Galwch draw yn fuan!

Daniel Morris
Cigydd Teuluol
120 Stryd y Dyffryn Dinbych LL16 3BS
Click to email
website link
01745 812585

Bryn ac Euros Lloyd
Saer Coed Dol Hyfryd Llansannan 01745870249
Saer ac adeiladydd lleol sy’n falch o gefnogi Eisteddfod Bro Aled

Douglas Davies
Saer Maen
Gratiau, waliau, cerrig ac atgyweirio
Marlas, Llansannan
01745870508

Tony Homer
Peintiwr ac Addurnwr
01745870561
07786711978

R.W.ROBERTS a'i FAB
Trefnwyr Angladdau Annibynnol
Gwasanaeth personol a gofalgar dydd a nos.
Cynllun angladd y gellir talu amdanynt o flaen llaw ar gael trwy gwmni Golden Charter
Gorffwysfa, Ffordd Ystrad, Dinbych
01745812935
ac hefyd Plas Tirion, Rhodfa Cinmel Abergele
01745827777
website link

D A WILLIAMS
(SALT)
TÖWR-ADEILADWR ATGYWEIRIWR
01745870513 / 07882200357

Y Gadlas
Yn falch o hybu diwilliant ym Mro Aled.
Pob hwyl i'r Eisteddfod.
Swyddfa'r Gadlas
Canol y Llan
Llansannan
Dinbych LL16 5HG
01745870357

Caerwyn Lloyd
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

Siop Clwyd
Llyfrau, Cardiau,
Disgiau, Crefftau
33 Stryd Fawr, Dinbych
01745 813431 Click to email

Dylan Roberts Cyf
Adeiladau Fferm, Diwidianol a Marchogaeth i safon CE
Cyflenwyr defnyddiau adeiladu
Haearn wedi ei dorri i'w maint
Celfi Amaethyddol a Chafnau Porthi
Stablau Ceffylau
Gwaith Weldio a Thrwsio Peiriannau
Weldio TIG Aliwiniwm a Dur di-staen
Peirianwaith a Pibellau Hydrolig
Gwasanaeth "Hot Dip Galvanizing"
Gweithdai Pencraig Fawr Llansannan LL16 5HE
01745870347

J H Jones
Cigydd Teuluol
92 Stryd y Dyffryn, Dinbych
01745812132

/image/upload/eifion/124.jpg

Ennillydd Cystadleuaeth 49, Cai Thomas Roberts o Rhoscefnhir Pentraeth

ENNILLWYR EISTEDDFOD BRO ALED 2023
Cerdd
1. Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad
1af Elan Williams, Llanelwy. 2il Math Jones, Llansannan, Greta Meurig Williams, Llangernyw 3ydd Martha, Nel, Llansannan, Buddug Elan Jones Llansannan
2. Unawd Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
1af Gwilyn Aron Davies. 2il Mabon Owen, Elisa Mai Hughes. 3ydd Cai Rhys Jones, 4ydd Daniel Owen Davies.
3. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
1af Llio Rhodri, Llansannan. 2il Mabon Evans, Llandyrnog. Anni Glwys Davies
4. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
1af Casi Llywelyn Davies, Llangefni. 2il Seth Parry, Gwyddelwern. 3ydd Beca Rhys Jones, Llanelidan. Brthon Trystan Lewis, Llanfair TH
5. Deuawd Blwyddyn 6 ac iau: Hunan ddewisiad
1af Magi a Casi. 2il Twm ac Owi. 3ydd Nanw ac Anest.
6. Unawd Blwyddyn 7-11: Hunan ddewisiad
1af Rhyddid Trystan Lewis, Llanfair TH. 2il Hawys Grug Owen.
7. Deuawd Blwyddyn 7-11 Hunan ddewisiad
1af Nansi a Nel Llansannan.
8. Unawd Offerynnol dan Blwyddyn 7: Hunan ddewisiad. Ni chaniateir cystadlu ar fwy nag un offeryn. 1af Cai Rhys 2il Elwen Mary Wright, 3ydd Ishi Crosby Magi Elin Barclay.
9. Unawd Offerynnol Blwyddyn 7-11: Unrhyw ddarn Gradd 1 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd.
1af Lea Mererid, Pwllheli. 2il Nansi Grisial Jones, Llansannan. 3ydd Leusa Grug Roberts, Llandwrog. Gwern Elis Roberts, Llandwrog.
10. Parti dan Blwyddyn 12: Hunan ddewisiad
1af Ysgol Bro Aled.
Tlws Ruth Aled, am y cyflwyniad gorau yn yr Adran Gerdd Blwyddyn 7-11 ynghyd â £20 yn rhoddedig gan deulu Penrhwylfa er cof am Mrs Ceinlys Jones
CYSTADLAETHAU YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH
11. Unawd Lleisiol 16-25 oed: Hunan ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg).
1af Lea Morus Williams, Llansannan. 2il. Erin Swyn, Llannefydd
12. Unawd Offerynnol 16-25 oed: Cyflwyniad a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio.
Dim cystadlu
13. Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd: Hunan ddewisiad
1af Erin Swyn, Llannefydd. 2il Siriol Elin, Abergele
14. Y Brif Unawd: Hunan ddewisiad
1af Ian Pritchard-Jones, Wrecsam. 2il Alaw Tecwyn. 3ydd Erin a Trefor
15. Unawd Wreiddiol Gymraeg: Hunan ddewisiad
1af Alaw Tecwyn, Nebo. 2il Ian Pritchard-Jones, Wrecsam 3ydd Trefor Williams, Bodffordd
16. Unawd dros 60 oed: Unrhyw emyn
Dim cystadlu
17. Deuawd dros 16 oed: Hunan ddewisiad
Dim cystadlu
18. Ensemble Agored (rhwng 3 ac 8 mewn nifer): Hunan ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg) gyda chyfeiliant neu’n ddigyfeiliant
Dim cystadlu
19. CÔr Meibion, Merched neu Gymysg. Hunan ddewisiad.
Dim Cystadlu
Canu Gwerin
20. Unawd Blwyddyn 6 ac Iau: Hunan ddewisiad
1af Casi Llywelyn 2il Brython Trystan, Mabon Evans. 3ydd Magi Elin Barclay, Beca Rhys Jones
21. Unawd Blwyddyn 7-11: Hunan ddewisiad
1af Hawys 2il Rhyddid Trystan Lewis Llanfair TH
2. Unawd dros 16 oed: Hunan ddewisiad
1af Erin Swyn, Llannefydd. 2il Siriol Elin, Abergele.
23. Parti neu GÔr: Hunan ddewisiad
Dim cystadlu.
24. Unawd Blwyddyn 2 ac Iau: Hunan ddewisiad
1af Gwilym Aron Davies, Pandy Tudur. 2il Mabon Owen. 3ydd Cai Rhys Jones
25. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
1af Anni Glwys Davies. 2il Mabon Owen.
26. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
1af Casi Llywelyn Davies, 2il Magi Elin Barclay Abergele. 3ydd Beca Rhys Jones, Llanelidan
27. Unawd Blwyddyn 7-11. Hunan ddewisiad
1af Nansi Grisial Jones, Llansannan. 2il Nel Grisial Jones, Llansannan. 3ydd Rhyddid Trystan Lewis, Llanfair TH.
28. Deuawd dan 16 oed. Hunan ddewisiad
1af Nansi a Nel Llansannan 2il Twm ac Owi, Llansannan. 3ydd Anest a Nanw, Llansannan.
29. Unawd dros 16 oed. Hunan ddewisiad
1af Siriol Elin, Abergele. 2il Erin Swyn, Llannefydd.
30. Deuawd neu Driawd: Hunan ddewisiad
Dim cystadlu
31. Parti neu GÔr: Hunan ddewisiad
Dim cystadlu
Llefaru
32. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad
1af Elan Williams, Llanelwy. 2il Math Jones, LLansannan. Greta Meurig Williams Llangernyw. 3ydd Buddug Jones, Llansannan, Martha Williams, Llangernyw
33. Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
1af Gwilym Aron Davies, Pandy Tudur 2il Mabon Owen, Llangernyw, 3ydd Elisa Mai Hughes ParyLlansannan
34. Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
1af Leusa Mai Hughes Llansannan. 2il Anni Glwys Davies, Mabon Evans Llandyrnog, 3ydd Evan Davies, Caron Morgan Llansannan
35. Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
1af Twm Gruffydd Jones, Llansannan. 2il Becca Rhys Jones Llanelidan, Nanw Dafydd Llansannan. 3ydd Anest Mogan Llansannan, Elwen Wright
36. Blwyddyn 7-11: Hunan ddewisiad
1af Nel Grisial Jones, Llansannan. 2il Howys Grug Owen, Henllan. 3ydd Elliw Dafydd, Llansannan
37. Parti Llefaru dan Blwyddyn 12: Hunan ddewisiad
1af Ysgol Glan Clwyd. 2il Parti Chwibren, Ysgol Bro Aled
CYSTADLEUAETH YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH
38. 16-25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio.
1af Erin Swyn
39. Dan 30 oed: Hunan ddewisiad
1af Erin Swyn
40. Prif Adroddiad: Hunan ddewisiad
1af Robert Douglas Owen. 2il Rhys Jones.
41. Parti Llefaru Agored: Hunan ddewisiad
1af £45.00 ynghyd â chwpan arian (yn rhoddedig gan Mrs Gwyneth Main er cof am ei mam) i’w chadw am flwyddyn; 2il.
Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru. AGORED
(Gweler yr amodau i'r cystadleuthau hyn ar wefan Cymdeithas Eisteddfodau Cymru)
42. Perfformio darn digri
1af Robert Douglas Owen, Llanfair TH. 2il Rhys Jones, Corwen.
Bydd ennill gwobr (1af, 2il neu 3ydd) mewn dwy eisteddfod leol rhwng Awst 2019 a Gorffennaf 2022 yn rhoi’r hawl i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Llyn ac Eifionydd 2023 am wobrau o £100, £60 a £40.
43. "Sgen ti Dalent?" Cystadleuaeth sy'n agored i unigolion neu grwpiau. Ceir 4 munud i ddiddanu'r gynulleidfa drwy ganu, dawnsio, actio, llefaru, dweud jocs, canuofferyn, perfformio sgiliau syrcas, gwneud triciau,- unrhyw beth fydd yn diddanu'r gynulleidfa
1af Erin Swyn, 2il Elfed Jones Llangwm 3ydd Elena ac Awel Glyn. Llansannan.
Llên a Barddoniaeth
Llenyddiaeth o dan 25 oed
44. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad
1af Math Jones, Ysgol Bro Aled. 2il Buddug Elan Jones, Ysgol Bro Aled. 3ydd Beth Davies, Ysgol Bro Aled.
45. Blwyddyn 1 a 2: Teulu
1af Cai Jones, Ysgol Bro Aled. 2il Awren Roberts, Ysgol Bro Aled. 3ydd Lucy Wylie, Ysgol Bro Aled.
46. Blwyddyn 3 a 4: Anifail anwes
1af Leusa Hughes, Ysgol Bro Aled. 2il Cadi Martin, Luca McNeil, Ysgol Bro Aled. 3ydd Elis Davies Elen Davies, Ysgol Bro Aled
47. Blwyddyn 5 a 6: 'Fy hoff le'
1af Nanw Dafydd Jones. 2il Twm Gruffudd Jones 3. Kate Davies, Elliw Dafydd
48 . Blwyddyn 7-11: Erthygl neu bortread o Gymro / Cymraes.
1af Iago Evans, Ysgol Botwnog. 2il Emyr Willams, Ysgol Glan Clwyd 3ydd Leusa Davies, Ysgol Dyffryn Conwy
CYSTADLEUAETH ARBENNIG
49. 16-25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith, neu gyfuniad).
1af Cai Tomos Roberts, Ysgol David Hughes 2il Hanna Davies Ysgol Glan Clwyd. Anna Glyn Davies Ysgol Dyffryn Conwy
Llenyddiaeth Agored
50. Stori Fer: “Fory ddaw”
1af. `Clefyd Siwgwr` Gaenor Mai Jones 2il. `Sioned` Menna Richards, `Arwyn` Menna Richards
51. Ysgrif: “Clirio'r atig”
1af. `Darlun` Gaenor Mai Jones. 2il `Gwawr` Megan Richards
52. Sgript Monolog: "Disgwyl canlyniadau"
1af `Mai` Gaenor Mai Jones
Dysgwyr / Welsh Learners
53. Dysgwyr – o dan 16: 53. Learners – under 16:
Fy ffrind My friend
1af Charlie Askins-Parry
54. Dysgwyr – Dechreuwyr: “Paratoi fy hoff bryd bwydl”
Learners-Beginners-"Preparing my favourite meal"
1af `Eilidh` Laura Sobey. 2il `Y Llyfrgellydd` Penny Warell
55. Dysgwyr – Canolig Dim Cystadlu
CYSTADLAETHAU ARBENNIG I’R DYSGWYR / SPECIAL COMPETITIONS FOR LEARNERS
56. Llefaru, darlleniad unigol neu barti: Hunan ddewisiad.
1af Jess Craft Prion
Solo or party reading or recitation: Own choice.
57. Stori (tua 500 gair): “Fy nghymydog” DIM CYSTADLU
Barddoniaeth
O dan 16 oed
58. Ysgol Gynradd: Enfys
1af. Elwen Wright Ysgol Bro Aled 2il. Elliw Dafydd Ysgol Bro Aled 3ydd. Twm Gruffydd Jones Ysgol Bro Aled
59. Blwyddyn 7-.11: Esgidiau
1af Elliw Williams, Ysgol Botwnog. 2il Ava Williams, Ysgol Glan Clwyd. 3ydd Lea Davies Ysgol Glan Clwyd
Gwobrau am y gwaith gorau yn yr adrannau Llên a Barddoniaeth
Ysgol Gynradd: Nanw Dafydd Jones
Oedran 7-11 Iago Evans Ysgol Botwnog am Bortread o Gymro/ Cymraes
Agored
60. Englyn: “Craith”
1af `Cwac` 2i l`Treforys` J Elfed Evans Nanhyfer, Trefdraeth
61. Englyn Ysgafn: “Gwersylla”
1af `Mr Urdd`Eilir Rowlands. 2il `Homer Simpson` Alan Iwi, Didcot
Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn gorau ’Mr Urdd’ Eilir Rowlands
62. Cân Ddigri: “Chwilio cymar”
1af `Beth amdani?` Linda Rhys, Llangernyw. 2il`Bryn` Megan Richards
63. Telyneg: “Amod”
1af `Dysgwr` Gwilym Hughes, Llanfairpwll 2il `Eleri Tipperary` Siw Hartson, Middlesex
64. Limrig: Yn cynwys y llinnell “Pan oeddwn yn tynnu amdanaf”
1af `Trafferth mewn gwesty` Del Rhys, Llangernyw. 2il `Sioned` Megan Richards Aberaeron.
65. Pennill telyn: Yn cynnwys: "Mae 'na gamau hawdd eu cymryd.........."
1af `Pensiynwr` J Elfed Evans, Trefdraeth, Sir Benfro.` 2il `Am byth` Del Rhys, Llangernyw
Arlunio
66. Dosbarth Derbyn ac Iau: Fy hoff degan
1af Greta Meurig, Llangernyw. 2il Trystan Griffiths, Ysgol Bro Aled. Popi Jones, Ysgol Bro Aled. 3ydd Alfie Aled, Ysgol Bro Aled, Anthony Morter, Ysgol Bro Aled
67. Blwyddyn 1 a 2: Ein tŶ ni
1af Mabon Owen Ysgol Bro Aled. 2il Tudur Anest Williams, Ysgol Bro Aled. Gwilym Davies Ysgol Bro Aled. 3ydd Elis Scanlan, Ysgol Bro Aled.
68. Blwyddyn 3 a 4: Poster 'Deintydd'
1af Cadi Martin. Ysgol Bro Aled. 2il Anni Glyn Davies, Ysgol Bro Aled. 3ydd Leusa Hughes, Ysgol Bro Aled, Elen May Davies, Ysgol Bro Aled.-
69. Blwyddyn 5 a 6: 'Arafu cyflymder wrth yr ysgol'
1af Nanw Dafydd Jones, Ysgol Bro Aled. 2il Kate Daves, Ysgol Bro Aled, Anest Wyn Morgan, Ysgol Bro Aled. 3ydd Owi Gwyn, Ysgol Bro Aled, Elwen Mary, Ysgol Bro Aled.
70. Blwyddyn 7-9: Hunan ddewisiad (paent, beiro, pastel, digidol)
1af Megan Wright, Ysgol Glan Clwyd.
71. Blwyddyn 9 - 11: Hunan ddewisiad
1af Awel Glyn Hughes, Ysgol Glan Clwyd. 2il Awel Glyn Hughes, Ysgol Glan Clwyd. 3ydd Awel Glyn Hughes, Ysgol Glan Clwyd.
CYSTADLEUAETH ARBENNIG
72. 16-25 oed: Unrhyw waith celf, dylunio neu dechnoleg – y gwaith terfynol a’r gwaith paratoadol sy’n arwain ato.
1af Beth Mali Davies Ysgol Dyffryn Conwy. 2il Efa Gwilym Williams, Ysgol Dyffryn Conwy. 3ydd Grug Medi Williams, Ysgol Dyffryn Conwy.
73. Dros 25 oed: Hunan ddewisiad
Dim cystadlu

/image/upload/eifion/Hogyn_Trystan_Lewis.jpg

Ennillydd unawd Bl 7 i 11

/image/upload/eifion/Carwyn_Williams.jpg

Carwyn Meurig Williams Llywydd yr Eisteddfod 2023

Eisteddfod Bro Aled 2023 Statistics: 0 click throughs, 2545 views since start of 2024

Aelodau Cor YBAEisteddfod Bro Aled 2023

Parti canu Ysgol Bro Aled

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51047 views since start of 2024