Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Ymatebwyr Cyntaf Llansannan First Responders

Mae tim Ymatebwyr Cyntaf Llansannan nawr yn gweithredu yn y gymuned. Cafwyd dechrau y gwasanaeth Nos Sadwrn y 29ain o Dachwedd 2008

The Llansannan First Responder team is now operational in Llansannan. The service started on Saturday the 29th November 2008

/image/upload/eifion/Eryl.JPG

Ymatebwyr Cyntaf Llansannan yn helpu hyfforddi Technegwyr Ambiwlans Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.
Bu aelodau o’r tȋm Ymatebwyr Cyntaf yn actio fel anafusion mewn digwyddiadau ffug er helpu hyfforddi aelodau staff newydd o’r Gwasanaeth Ambiwlans . ‘Roedd hyn yn golygu defnyddio eu amser hamdden i gael ei torri allan o geir, a’i llusgo allan o adeiladau’n llawn mwg. Defnyddiwyd colur arbennig er ffugio anafiadau fel y gallwch weld yn y llun.
Mae hyfforddwyr y Gwasanaeth Ambiwlans wedi datgelu fod hyn yn fudddiol iawn yn y broses hyfforddiant, oherwydd heb y gwirfoddolwyr byddai rhaid defnyddio modelau (mannequin) fel anafusion ond ni fyddai hynny'n hanner mor realistig

LLansannan First Responders help train Ambulance Technicians for the Welsh Ambulance Service
Members of the First Responders team have been acting as Casualties in simulated incidents to assist in the training of new staff for the Welsh Ambulance Service. This has involved giving up their spare time to be cut out of cars and dragged out of smoke filled rooms. The reality being enhanced by special make up methods see the affects in the
photograph.
The Ambulance Service trainers have said that this is very beneficial in the training process, as without the volunteers the casualties would be mannequins and therefore not so realistic.

/image/upload/eifion/Dotwen_a_Haf.jpg

Cafwyd noson efo aelodau Aelwyd yr Urdd Llansannan ar Nos Wenner y 23ain o Ionawr. Dangoswyd rhai o sgiliau a ddefnyddir gan y tim pan mewn sefyllfa o argyfwng. Roedd cyfle i'r rhai ifanc gael tro ar "CPR" sydd yn cadw'r galon a'r ysgafaint i weithio.

Members spent the evening of Friday the 23rd of January with young people who are members of Llansannan Aelwyd yr Urdd. Team members were able to demonstrate some of the skills that they would be using in situations of emergencies. The youngsters had an opportunity to use CPR which is used to keep the heart and lungs functioning

/image/upload/eifion/Ymatebwyr_1af_Bae_Colwyn.jpg

Cafwyd diwrnod o hyfforddiant yn Orsaf Ambiwlans Bae Colwyn, Dydd Sul y 29ain o Fawrth 09. Wedi'r hyfforddiant cafwyd prawf lle 'roedd pob un o aelodau tim Llansannan yn llwydianus roedd hyn yn union 6 mis ar ol y prawf Mis Medi 2008. 'Roedd tros 30 o aelodau Ymatebwyr 1af yn bresennol wedi dod o Ddinbych, Llandudno a Bae Colwyn, Llangernyw ac Uwchaled.

On Sunday the 29th March the Llansannan team received a day's training at the Ambulance Station Colwyn Bay. Following the training each of the team were successful in passing the examinatiom. this being 6 months from the initial qualification during September 2008.
Over 30 1st Responders were present at the event from Denbigh, Llandudno and Colwyn Bay, Llangernyw and Uwchaled

/image/upload/eifion/Y_Tim_efo_Bleddyn.JPG

Cyflwynwyd siec am £500.00 fel rhodd gan Gor Meibion Bro Aled i'r grwp, Nos Iau yr 21ain o Fai.
Cadeirydd y Cor, Bleddyn Hughes yn cyflwyno'r siec i Rhian Jones

On Thursday evening the 21st May, the Bro Aled Male Voice Choir presented a cheque for £500.00 as a gift to the group. Bleddyn Hughes presenting the cheque to Rhian Jones

/image/upload/eifion/Ymarfer_09_06_09.jpg

Noson o hyffrorddiant yn y Feddygfa Llansannan nos Fawrth y 9fed o Fehefin, lle 'roedd y tim yn ymarfer rhoi cymorth i barafeddygon efo symud claf ar fwrdd cludo. (Eryl Jones yw'r claf)

Training evening of 9th June at the Surgery, Llansannan where the team received instuctuions on assisting paramedics in moving a patient by strapping to a board. (Patient is Eryl Jones)

Ymatebwyr Cyntaf Llansannan First Responders Statistics: 0 click throughs, 824 views since start of 2023

Tammi ac Ymatebwyr 1af.JPGYmatebwyr Cyntaf Llansannan First Responders

Aelodau a gafodd dystysgifau gan Kevin Hands, Rheolwr Ymatebwyr 1af Nos Lun yr 21ain o Fedi 2009
Blaen, (chwith i'r dde), Tammi Owen, Jenny Poiner, Paul Woodward, Alwyn Williams. Cefn (chwith i'r dde) Eryl Jones, Kevin Hands
Members that received certificates from Kevin Hands, 1st Responder Manager on Monday evening the 21st September 2009
Front, (left to right), Tammi Owen, Jenny Poiner, Paul Woodward, Alwyn Williams. Back (left to right) Eryl Jones, Kevin Hands

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 62 click throughs, 28680 views since start of 2023